Cameratoezicht

Protocol camerabewaking Vereniging Camping Midzomer
Doel
Het terrein en gebouwen van Vereniging Camping Midzomer wordt bezocht door leden en bezoekers. De laatste jaren is het voortgekomen, dat er bezittingen van de vereniging zijn gestolen of beschadigd/vernield. Het bestuur vindt het noodzakelijk om middels cameratoezicht de belangen en de eigendommen van de vereniging, maar ook haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen.
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.
Artikel 1, Doel van het cameratoezicht
1. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van Vereniging Camping Midzomer en de eigendommen van leden en bezoekers tegen diefstal en/of vernieling. Verder dient het cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op het terrein en in gebouwen.
Artikel 2, Taken en verantwoordelijkheden
1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Vereniging Camping Midzomer.
2. Het bestuur zal een lid van het bestuur alsmede een vervanger aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Alleen dit bestuurslid en zijn vervanger zijn namens het bestuur bevoegd camerabeelden te bekijken.
3. Het bestuurslid dat het dagelijks beheer voert stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van Vereniging Camping Midzomer.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
5. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de poliLe of officier van justitie, ter beschikking gesteld.
Ar(kel 3, Privacy van bezoekers
1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel geweld, diefstal en vernieling te voorkomen. 2. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
3. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels bestickering en/of borden op het terrein en/of gebouwen.
Diever, 1 januari 2022

4. Bezoekers gaan met het betreden van het terrein en gebouwen akkoord met het maken van beeldopnames.
Ar(kel 4, Inzage in opgenomen materiaal
1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informaLe bevaNen. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
2. Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden.
Het is niet de intentie van Vereniging Camping Midzomer om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er een calamiteit (d.w.z. geweld, inbraak, vernieling, vermissing en/of diefstal van geld of goederen etc.) heeR plaatsgevonden.
3. Indien leden en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden te laten raadplegen, dan kunnen zij middels het formulier “verzoek om raadpleging camerabeelden gebouwen en terrein Vereniging Camping Midzomer“ een verzoek indienen bij het bestuur van Vereniging Camping Midzomer
Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar, op welk tijdstip en in welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt.
4. Het bestuur van Vereniging Camping Midzomer beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van beeldmateriaal.
5. Beeldmateriaal mag alleen door het hiervoor aangewezen bestuurslid of zijn vervanger, samen met de vertrouwenscontactpersoon worden bekeken.
6. Beeldmateriaal zal niet er inzage aan betrokkenen worden gegeven.
Artikel 5, Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
2. Vereniging Camping Midzomer zal een verzoek van de poliLe om ter beschikking stelling van beeldmateriaal voor advies voorleggen aan het algehele bestuur.
3. De persoon die namens de poliLe de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.
Artikel 6, Het camerasysteem en de beveiliging
1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem.
2. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera’s, die opnamen maken in en buiten de gebouwen.
Diever, 1 januari 2022

3. Er worden geen opnames gemaakt in douches en toiletten.
4. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
5. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het daartoe bevoegde bestuurslid en/of de leverancier van de apparatuur (onder begeleiding van het bevoegde bestuurslid), hebben toegang tot de recorder.
6. De opnames worden na 4 weken overschreven.
7. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is afgehandeld.
8. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.
Artikel 7, Informatieverstrekking
1. Dit protocol is tot stand gekomen met instemming van het bestuur van Vereniging Camping Midzomer.
2. Dit protocol zal via de website van Vereniging Camping Midzomer worden gepubliceerd.
3. Aanpassingen van het protocol dienen worden goedgekeurd door het bestuur van Vereniging Camping Midzomer.
4. Klachten aangaande de camerabeveiliging dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van Vereniging Camping Midzomer.
5. In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist het bestuur van Vereniging Camping Midzomer.
VERZOEK OM RAADPLEGEN CAMERABEELDEN
Diever, 1 januari 2022

GEBOUWEN EN TERREIN VERENIGING CAMPING MIDZOMER
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
Email
Legitimatiebewijs (*)
PP / ID / RBW / anders, nl.
Datum incident
Tijdsval incident
Locatie
Locatie camera(s)
Omschrijving incident(en)
Betrokken personen
Aangifte politie
Ja/Nee
Inzage beeldinformatie
Ja/Nee
Vordering beeldinformatie
Ja/Nee
Overige mededelingen
Diever, 1 januari 2022

* omcirkelen wat van toepassing is
Diever, 1 januari 2022