Privacyverklaring Vereniging Camping Midzomer

Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om?

Dit is de privacyverklaring van Vereniging Camping Midzomer, gevestigd te Diever gemeente Westerveld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40047776 (hierna: “Midzomer”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Midzomer verwerkt wanneer u onder andere de website https://www.campingmidzomer.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Contactgegevens
Camping Midzomer
Theseuslaan 2
7981 LZ. Diever
Tel.: +31 (0)521 – 55 15 89
E-mail: bestuur@campingmidzomer.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

1.1. Wanneer u campingmidzomer.nl bezoekt of ons op een andere wijze benadert vraagt Midzomer (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
       (a) een kampeerplaats reserveert;
       (b) lid wordt van Vereniging Camping Midzomer;
       (c) zich opgeeft voor een nieuwsbrief;
       (d) via een contactformulier contact met ons opneemt.

1.2. Midzomer verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens van de aanvrager:
       (a) naam;
       (b) adres;
       (c) e-mailadres;
       (d) telefoonnummer;
       (e) geslacht;
       (f) bankrekeningnummer (IBAN);

2. Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

(a) Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij gaan ervan uit dat ouders betrokken zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@campingmidzomer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

3.1. Midzomer gebruikt uw persoonsgegevens om:
       (a) een overeenkomst met u te sluiten voor het gebruik van een kampeerplaats voor een overeengekomen periode;
       (b) de aanvraag tot lidmaatschap te verwerken (verenigingen hebben de wettelijke verplichting een ledenadministratie bij te houden);
       (c) nieuwsbrieven te verzenden;
       (d) contact met u op te nemen of te onderhouden.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

4.1. Midzomer neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een iemand van of namens Midzomer tussen zit.

5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

5.1. Midzomer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

6.1. Midzomer verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:
       (a) Administratiekantoor AML, Ten Darperweg 39, 7983 KR WAPSE;
       (b) Recranet, Edisonweg 41A 6, 4382 NV VLISSINGEN.
       (c) MailChimp van de Rocket Sciens Group, LLC, Atlanta USA.

6.2. Deze derden gebruiken de gegevens voor (a) het uitvoeren van onze financiële administratie, (b) voor het online boeken van een kampeerplek, onze ledenadministratie en het bijhouden van het nachtregister, en (c) het versturen van onze nieuwsbrieven.

6.3. Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Een verwerkersovereenkomst regelt zaken over beveiliging, geheimhouding en uw privacyrechten en sluit uit dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

7.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (artikel 35 en 36 van de Wbp). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Midzomer. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wij doen dit uitsluitend per post. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@campingmidzomer.nl. Op dit adres kunt u ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dat geval en kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Midzomer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

8.1. Midzomer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bestuur@campingmidzomer.nl.

8.2. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

9. Wijzigingen privacyverklaring

9.1. Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Onze leden worden hierover uite