Internetreglement

Camping Midzomer stelt aan haar gasten haar moderne en snelle internetverbinding ter beschikking om toegang te krijgen tot internet- en e-mailgebruik. Uitgangspunt is dat de gebruikers van het netwerk hiermee op een verantwoorde manier omgaan en zich, buiten de richtlijnen en regels zoals opgenomen in dit reglement, houden aan de Nederlandse Wet.

Hierbij moet in ieder geval worden gedacht aan het voorkomen van overbelasting van het netwerk, hacken in welke vorm dan ook, zich onthouden van computer- en netwerkgebruik dat godslasterlijk, pornografisch, intimiderend of aan de andere kant discriminerend is. 

De gebruikers van het netwerk gaan automatisch akkoord met dit reglement als zij een connectie met het netwerk opzetten.

Camping Midzomer streeft naar een goede balans tussen gericht onderzoek naar onverantwoord gebruik en de privacybescherming van de gebruikers. Dit reglement stelt regels ten aanzien van computer- en netwerkgebruik en geeft voorschriften over de wijze waarop toezicht op en onderzoek naar de naleving ervan plaatsvinden. 

Algemeen toezicht heeft ten doel systeem- en netwerkbeveiliging. 

Gericht onderzoek naar persoonsgegevens van de gebruiker in het kader van deze code heeft als hoofddoelen: 

  • tegengaan van oneigenlijk en bovenmatig gebruik van het internet
  • naleving afspraken over verboden gebruik
  • beveiligen netwerk

1.  Definitiebepalingen

Onder gebruiker in dit reglement wordt verstaan éénieder die direct dan wel indirect gebruikmaakt van de internetfaciliteiten van Camping Midzomer.

2.  Algemene uitgangspunten

2.1 Het reglement is op iedere gebruiker van toepassing.

2.2 De door Camping Midzomer aan gebruikers verleende toegangscodes zijn strikt vertrouwelijk. Het is dan ook niet toegestaan informatie over toegangscodes aan derden te verstrekken. Degene aan wie de toegangscodes zijn verstrekt, is verplicht al wat te doen dan wel na te laten wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om misbruik van de verstrekte toegangscodes te voorkomen. 

2.3 Camping Midzomer behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip het gebruik van de internetfaciliteiten onmiddellijk te beperken of te stoppen om eventueel misbruik en/of schade te voorkomen.

3.  Netwerkgebruik 

3.1 Het is een gebruiker toegestaan het netwerk te gebruiken mits dit niet storend is voor anderen en anderen er geen aanstoot aan kunnen nemen. 

3.2 Het is in ieder geval niet toegestaan godslasterlijke, dreigende, (seksueel) intimiderende, (kinder-) pornografische dan wel racistische of aan de andere kant discriminerende e-mailberichten te versturen. 

3.3 Het is in ieder geval niet toegestaan bewust internetsites te bezoeken die godslasterlijk, (kinder-) pornografisch, racistisch of aan de andere kant discriminerend materiaal bevatten. 

3.4 Het e-mail en internetgebruik mag geen onevenredige belasting vormen voor het netwerk van Camping Midzomer.

3.5 De gebruiker dient zich immer aan de Nederlandse Wet te houden.

4.  Algemeen toezicht en gericht onderzoek 

4.1 Algemeen toezicht door daartoe aangewezen netwerkbeheerders vindt plaats met als doel veiligheid van het netwerk te waarborgen. Algemeen toezicht houdt in het zorgdragen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot (persoons)gegevens, netwerk en daarnaast dat bevoegden continu en veilig gebruik kunnen maken van het netwerk.  

4.2 Een netwerkbeheerder heeft geheimhoudingsplicht met betrekking tot netwerkgegevens, waaronder gegevens van e-mail- en internetgebruik, die tot personen herleidbaar zijn. Netwerkbeheerders nemen zodanige maatregelen dat een passend beveiligingsniveau wordt bereikt gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

4.3 Verkeersgegevens (gegevens over afzender, bestemming, datum, tijd, hoeveelheid en omvang) over e-mail- en internetgebruik worden in beginsel niet langer bewaard dan zes maanden. In geval van een vermoeden van onjuist gebruik kunnen deze gegevens langer worden bewaard totdat de noodzaak daartoe is vervallen.

4.4 Bij een vermoeden van onjuist gebruik als bedoeld in de artikelen 3.1 t/m 3.5 wordt de desbetreffende gebruiker zo spoedig mogelijk door het bestuur van Camping Midzomer op zijn/haar gedrag aangesproken. De gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld uitleg te geven. 

4.5 Gericht onderzoek vindt slechts plaats naar aanleiding van gerechtvaardigde vermoedens dan wel constatering van onjuist gebruik zoals bedoeld in de artikelen 3.1 t/m 3.5. Het onderzoek beperkt zich tot verkeersgegevens van het internet en in het kader van de netwerkveiligheid tot de geautoriseerde. Het onderzoek dat een gebruiker betreft, vindt plaats na opdracht van het bestuur van Camping Midzomer. Het bestuur van Camping Midzomer ontvangt van de netwerkbeheerder een afschrift van deze opdracht en een schriftelijk verslag van de resultaten van het onderzoek. 

4.6 Indien het onderzoek geen aanleiding geeft tot verdere maatregelen wordt het schriftelijk verslag vernietigd. 

4.7 Alleen bij zwaarwegende redenen vindt na schriftelijke toestemming van het bestuur van Camping Midzomer gericht onderzoek naar de inhoud van bestanden plaats. In de schriftelijke toestemming worden deze redenen genoemd. 

4.8 De gebruiker ten wiens laste een onderzoek als bedoeld in artikel 4.5 of 4.7 plaatsvindt, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd door het bestuur van

Camping Midzomer over de aanleiding, de uitvoering en het resultaat van het onderzoek. De gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld uitleg te geven over de aangetroffen gegevens. 

5.  Overtreding van het reglement

5.1 Wanneer uit gericht onderzoek blijkt dat sprake is van onjuist gebruik van de door Camping Midzomer beschikbaar gestelde internetfaciliteiten, worden gebruikers daarop aangesproken door het bestuur van Camping Midzomer en worden eventueel passende maatregelen en sancties genomen. 

5.2 In geval van onjuist gebruik door een gebruiker kan het bestuur van Camping Midzomer, naast het vergoeden van de veroorzaakte schade, passende maatregelen nemen.

  • Waarschuwing
  • Tijdelijke uitsluiting van het gebruik van het netwerk voor het lopend seizoen
  • Definitieve uitsluiting van het gebruik van het netwerk

Het beëindigen van het verblijf/lidmaatschap en toegang tot het terrein ontzeggen, kan als meest vergaande maatregel worden genomen.

6.  Klachtprocedure 

6.1 De gebruiker ten aanzien van wie gericht onderzoek als bedoeld in artikel 4.5 of 4.7 is of wordt uitgevoerd kan daartegen schriftelijk een gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het bestuur van Camping Midzomer binnen vier weken nadat de gebruiker is ingelicht over het onderzoek. 

6.2 Het bestuur van Camping Midzomer geeft een schriftelijke en met redenen onderbouwde reactie binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar. Indien het bezwaar als bedoeld in het vorige lid gegrond wordt verklaard, worden de door middel van de onderzoeksmaatregelen verkregen gegevens terstond vernietigd. Tevens worden eventuele maatregelen ingetrokken indien deze – naar achteraf blijkt uit het nader onderzoek – ten onrechte zijn genomen. 

7.  Slot 

7.1 Dit reglement is tot stand gekomen met instemming van het bestuur van Camping Midzomer. 

7.2 In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur van Camping Midzomer. 

7.3 Het reglement wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij het bestuur van Camping Midzomer een schriftelijk verzoek ontvangt het reglement te evalueren. In geval van evaluatie kan het bestuur van Camping Midzomer, slechts met instemming van de leden de werkingsduur van het reglement– al naar gelang de uitkomsten van de evaluatie – opnieuw verlengen en/of aanpassen.