Kampeerreglement

1. PLAATSING
Plaatsing van caravan, kampeerauto of tent geschiedt op aanwijzing van de dienstdoende gastheer/vrouw. Auto’s van kampeerders dienen geplaatst te worden rechts van de caravan/tent, dit om de onderlinge afstanden te bewaren. Auto’s van bezoekers hebben geen toegang tot de kampeerterreinen, deze dienen geplaatst te worden op één van de parkeerplaatsen. Indien deze vol zijn buiten de camping of langs de paden op zodanige wijze dat de vrije doorgang niet belemmerd wordt.
2. EXTRA TENT
Naast of achter elke caravan mag een slaaptent geplaatst worden op het terrein wat tot de toegewezen plaatst behoort.
3. BEWONING
De standplaats en de omgeving moet schoon en ordelijk worden gehouden. Iedere caravan/kampeerauto dient op de riolering te worden aangesloten. Voor caravans/ kampeerauto’s waarbij dit niet mogelijk is en voor tenten is een trechter beschikbaar die op het riool kan worden geplaatst. Het lozen van afvalwater buiten de riolering om is i.v.m. het lozingenbesluit niet toegestaan. Aansluiten op het elektriciteitsnet mag alleen geschieden door de gastheer/vrouw met deugdelijke aansluitkabels.
Voor het gebruik van elektriciteit is 6 Amp. per plaats beschikbaar (maximaal 1380 W). Bij misbruik wordt de levering van de elektriciteit stopgezet. Gedane betalingen worden niet geretourneerd. Indien de caravan/tent/camper ’s nachts onbewoond wordt achtergelaten dient dit bij vertrek en aankomst bij de dienstdoende gastheer/vrouw te worden gemeld. Tevens opgeven of de elektriciteit aangesloten moet blijven.
!!!Niet toegestaan is het gebruik van LPG!!!
4. HUISDIEREN
Honden en katten mogen op de camping NIET vrij rondlopen, zij dienen aangelijnd te zijn en buiten de camping uitgelaten te worden en niet in “Park Midzomer”. ”Ongelukjes” dienen door de eigenaar zelf te worden opgeruimd.
Het houden van huisdieren bij de kampeerplaats mag geen overlast aan medekampeerders veroorzaken
5. GELUIDSOVERLAST
Radio’s, TV’s en andere geluid voortbrengende instrumenten mogen buiten de caravan, kampeerauto of tent niet of nauwelijks hoorbaar zijn. Het rijden met motorvoertuigen dient tot het uiterste beperkt te blijven. Bromfietsen mogen alleen het terrein op en af met uitgeschakelde motor. De maximale snelheid voor alle motorvoertuigen op de camping is 5 km per uur. Het gebruik van stroomaggregaten is verboden. Stilte dient gehandhaafd te worden tussen 23.00 en 07.00 uur.
6. SPORT EN SPEL
Alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. Voetballen en andere sporten die gevaar opleveren voor bewoners of hun eigendommen zijn op de velden verboden.
Dit kan op het daarvoor bestemde veldje achter “Het Onderdak”.
In “Het Onderdak” of elders gebruikt speelgoed dient na afloop te worden opgeruimd, indien dit niet gebeurt kan het gebruik van “Het Onderdak” en/of uitlenen van speelgoed worden opgeschort. Dit ter beoordeling van de dienstdoende gastheer/vrouw.
7. BEPLANTING
De beplantingen mogen niet worden beschadigd.
8. (HUISHOUDELIJK) AFVAL
Vuilnis dient in dichtgebonden plastic zakken in de daarvoor geplaatste container gestort te worden. Grofvuil zelf afvoeren. Glas e.d. in de glascontainer in Diever. Oud papier bij de verzamelplaats achter de werkplaats. Oude batterijen in de emmer bij de stortplaats voor chemische toiletten.
9. TOILETEMMERS EN CHEMISCHE TOILETTEN
Deze moeten geledigd worden in de stortplaats voor chemische toiletten en aldaar gereinigd.
10. BRANDPREVENTIE
Het ontsteken van een open vuur/kampvuur is verboden. Barbecueën is toegestaan, mits men de overige kampeerders geen overlast bezorgt, zulks naar het oordeel van de gastheer/vrouw. Tijdens het barbecueën dient men een emmer water of ander blusmiddel binnen bereik te houden. Met gasflessen dient men uiterst zorgvuldig om te gaan!
11. VERZEKERING
De kampeerders dienen Wettelijke Aansprakelijk te zijn verzekerd.
12. LOGEES
Deze dienen zich op de dag van aankomst en vertrek te melden bij de dienstdoende gastheer/vrouw.
13. WIRELESS INTERNET
Bij gebruikmaking van het Wireless Internet op de camping dient men zich aan het Internetreglement van de camping te houden.
14. VERANTWOORDELIJKHEID
De vereniging, het bestuur en de door het bestuur aangestelde vertegenwoordigers (beheerder, gastheer/vrouw) zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel op het terrein van de Vereniging Camping Midzomer opgedaan. Beschadigingen door kampeerders aangebracht aan eigendommen van de vereniging zullen moeten worden vergoed een en ander te beoordelen door de beheerder/het bestuur. De beheerder kan, na overleg met het bestuur, eenieder wanneer zijn/haar gedrag daar aanleiding toe geeft, de toegang tot het terrein van de camping ontzeggen en verder verblijf verbieden.
De kampeerregels zijn opgesteld om alle kampeerders een zo aangenaam mogelijk verblijf te laten hebben. Afwijkingen op de regels kunnen alleen in overleg met het dienstdoende gastgezin plaatsvinden.

Vereniging Camping Midzomer, Diever Het Bestuur
© Copyright 2016-2017 Camping Midzomer